Офіційний розділ

Комунальний заклад “Кам’янсько-Дніпровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3” Кам’янсько-Дніпровської міської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області

Діяльність нашого закладу освти базується на принципах гу­манізму, демократизму, незалежності від полі­тичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морально­го, фізичного й естетичного виховання, органіч­ного поєднання загальнолюдських духовних цін­ностей із національною історією і культурою, на­уковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації.

  • Принцип демократизації

Передбачає самостій­ність школи у вирішенні основних питань зміс­ту її діяльності, розвитку різноманітних форм співпраці й партнерства, установлення довіри між учасниками педагогічної діяльності.

  • Принцип науковості

Передбачає наукове обґрун­тування форм, методів і змісту навчання, здій­снення завдань з урахуванням результатів на­укових досліджень у педагогіці, психології та інших науках.

  • Принцип гуманізації та гуманітаризації

Ви­значають завдання збереження й відновлен­ня екології людини: її тілесного й духовного здоров’я, сенсу життя, особистої свободи, мо­ральності, щастя, всебічного розвитку, прояву здібностей, обдаровань, талантів.

  • Принцип культуровідповідності

Забезпечує збе­реження, передачу, відновлення й розвиток української національної культури та культури народів світу засобами освіти; орієнтує освіту на виховання людини культури шляхом інтеграції освіти в культуру й, навпаки, культури — в освіту.

  • Принцип соціалізації

Полягає у забезпеченні оптимальних умов для засвоєння й відтворен­ня індивідом соціального досвіду, що свідчить про нормальне, безболісне входження людини в життя суспільства; закладення в освіту меха­нізмів адаптації, життєтворчості, рефлексії, ви­живання, збереження індивідуальності кож­ної дитини.

  • Принцип неперервніості, наступності та інтеграції

Забезпечують єдність усіх ланок освіти (від дошкільної до вищої), взаємодію школи з інши­ми закладами освіти й організаціями на осно­ві співдружності, спрямованої на поглиблення, профільність, конкретизацію освітнього проце­су, його наступність і цілісність; набуття освіти впродовж усього життя за умови інтеграції та поглиблення набутих раніше знань.

  • Принцип варіативності

Передбачає широкий вибір форм і засобів освіти й виховання як у на­вчальний, так і позанавчальний час для задо­волення духовних запитів дитини, її пізнаваль­них та інтелектуальних можливостей, інтересів; розвиток факультативних курсів, гуртків, секцій.

  • Принцип індивідуалізаціі

Забезпечує розвиток здібностей особистості до самопізнання, само­регуляції, самоконтролю, самоорганізації.

  • Принцип природовідповідності

Полягає у забез­печенні фізичного розвитку дитини, збереженні її здоров’я; особлива увага звертається на роз­виток природних потреб, здібностей, виховання її екологічної свідомості.

  • Принцип гармонізації родинної й шкільної освіти

Передбачає створення умов, за яких батьки ви­ступають як перші вчителі й партнери; тісна співпраця з батьками для досягнення спільних цілей розвитку кожної дитини.

 

Школа в межах часу, передбаченого навчаль­ним планом, самостійно встановлює структуру навчального року за погодженням з відділом освіти.

Режим роботи школи визначається на осно­ві нормативно-правових актів і за погодженням із територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Навчання здійснюється в одну зміну.